ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА ПАРТІЇ

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВА ПОЛІТИКА»

Час вимагає дій!

У ХХІ століття Україна вступила незалежною демократичною державою. Це - дуже важливий, проте лише перший етап державотворення. Україна має постійно відстоювати свої незалежність, суверенітет і право на самовизначення у сучасному динамічному світі, де постійно відбуваються глибинні трансформації всіх систем та відносин – економічних, політичних, соціально-гуманітарних, міжнародних.

Можливості реформування країни виключно зусиллями центральних органів влади із частковим залученням “столичних” партій вичерпано. Ключ до вирішення нових завдань – у повноцінній активності громадянського суспільства, залученні потенціалу єдності і різноманітності інтересів різних регіонів та соціальних груп до загальнонаціонального політичного процесу. Настав час суспільної і громадянської консолідації - в ім’я утвердження державності, з метою побудови нової, сучасної, освіченої та високотехнологічної України.

Політична партія «Нова політика» прагне об’єднати громадян і відповідальних політиків навколо актуального завдання – формування нового загальнонаціонального порядку денного та переосмислення завдань розвитку держави з огляду на нові тенденції та об‘єктивні вимоги часу.

Наша мета - зробити Україну країною з високим людським потенціалом і передовою економікою. Країною вільних, активних, матеріально і духовно багатих людей. Країною, якою пишатимемося ми, українці, і яку поважатиме світ.

Реалізація цієї мети ґрунтується на загальних цінностях – пошані прав людини, верховенстві права, солідарності, відповідальності перед Україною. Спільне бачення майбутнього й готовність брати участь у його розбудові заради виведення нашої Вітчизни на передові рубежі в Європі і світі – національна ідея сучасної України, яка має консолідувати Схід і Захід, об’єднати всі верстви суспільства.

Ми маємо задовольнити суспільний попит на адекватну нашому часу стратегію та модель прогресивного поступу, які б забезпечили якісне зростання економіки на основі передових технологічних укладів, сприяли зміцненню інститутів громадянського суспільства та засад ефективної соціальної держави.

Побудова сильної сучасної держави, здатної до ефективних відповідей на актуальні внутрішні і глобальні виклики, можлива лише на базі використання регіонального виробничого, інтелектуального та культурного потенціалу за умови чіткого розподілу повноважень між владою і суспільством, центром і регіонами, між державними органами влади і місцевим самоврядуванням. Наша партія – партія громадянської і регіональної ініціативи.

Для нас, як для партії нового типу, основою діяльності є поєднання громадянської ініціативи із ефективною участю в управлінні державою. Як складова громадянського суспільства ми прагнемо бути активним суб’єктом вироблення політики перспективного розвитку.

Як партія нового типу ми ставимо перед собою завдання стати центром формування нових проривних рішень для України ХХІ сторіччя з метою її всебічної модернізації й підвищення конкурентоспроможності на засадах випереджаючого розвитку науки, сучасних технологій та освіти.

Як партія нового типу ми виступаємо за укладання нового суспільного договору на засадах взаємного узгодження інтересів всіх суб’єктів змін, солідарної відповідальності держави, суспільства і національного бізнесу за майбутнє України.

Як партія нового типу ми виступаємо за розбудову нової України через активну участь у сучасних світових процесах, за відмову від популістських витрат і політичної некерованості, за перехід до стратегічного інвестування у людину та соціальний розвиток, за нову Україну як динамічне суспільство інновацій, відкрите і готове до змін.

Як партія нового типу ми виступаємо за нову політику, солідарну взаємодопомогу, взаємодію та взаємодоповнення об‘єднаних загальнонаціональними інтересами громадян, регіонів та місцевих громад, викорінення практик розмежування та конфронтації, за переведення політичних відносин на принципи політичного діалогу, відкритості та прозорості.

Україні необхідні якісно нові реформи, реформи другого покоління, зорієнтовані на приріст національного багатства, інтелектуального та гуманітарного капіталу, на повномасштабну реалізацію виробничого, науково-технологічного та трудового потенціалу суспільства. Такі реформи можливі лише як всенародна справа, коли кожен громадянин будує власне майбутнє, а значить, і майбутнє країни, а Україна як ефективна соціальна держава створює громадянину необхідні умови для гідного життя та самореалізації.

Нова політика, що ґрунтується на загальногромадянських, солідарних принципах – рушійна сила, ідейна і світоглядна база інституційних перетворень і потужного економічного піднесення кожного міста, селища, регіону.

Ми відмовляємося лобіювати інтереси окремих осіб, корпорацій чи регіонів. Ми прагнемо оновлення всієї України через інноваційні рішення в суспільному і економічному житті.

РАЗОМ – ЗМОЖЕМО!

І. ПОЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Державі – сучасні, міцні та ефективні інститути влади!

Суспільству – ефективні механізми контролю за владою!

Для побудови ефективної системи влади, орієнтованої на забезпечення розвитку держави в усіх сферах, Партія вважає за необхідне: Продовжити конституційно-політичну реформу з метою:

• досягнення прозорості та підзвітності влади народу, недопущення будь-яких проявів авторитаризму;

• становлення дієвої системи загальнонаціонального політичного представництва соціальних і територіальних інтересів України, посилення контролю за діяльністю влади на базі проведення демократичних виборів за мажоритарною системою;

• створення належної правової бази для розвитку і ейективної діяльності соціальних інститутів, громадських організацій та об’єднань;

• реформування правоохоронних органів та інших силових відомств, встановлення громадянського контролю за їх діяльністю;

• утвердження постійно діючого громадського контролю за використанням бюджетних, природних і гуманітарних ресурсів регіонів і країни в цілому. Наповнити реальним змістом регіональну політику, місцеве і регіональне самоврядування, що передбачає:

• створення правових, економічних та фінансових умов для динамічного і гармонійного розвитку регіонів;

• перехід від перерозподільного принципу у державній регіональній політиці до політики розвитку з урахуванням специфіки та потенціалу кожного регіону;

• визначення і правове закріплення для кожного регіону переліку програм, які реалізуються на місцевому та загальнодержавному рівнях з відповідним розподілом джерел фінансування і відповідальності;

• розроблення адресних соціальних програм на регіональному рівні з урахуванням місцевої специфіки;

• спрямування переважної частини коштів отриманих від приватизації підприємств на розвиток територій, де вони розташовані;

• формування “регіонів розвитку”, які би на добровільних засадах об’єднували декілька адміністративних одиниць зі спільною економічною специфікою та інноваційною спрямованістю. Провести адміністративно-територіальну реформу задля:

• удосконалення адміністративно-територіального устрою України за принципами економічно-господарчої спільності і максимальної доступності сфери державних послуг для населення;

• децентралізації системи державного управління;

• модернізації структури та функцій державного апарату;

Завершити бюджетну реформу:

• формувати державний бюджет “знизу” - 60% коштів мають залишатися на місцях;

• законодавче закріпити статус міст як основних суб’єктів бюджетного процесу;

• забезпечити правову та фінансову самостійність муніципального управління.

Першочерговою умовою динамічного суспільного розвитку є правове забезпечення умов для суттєвого підвищення політичної і економічної ролі громадянської ініціативи через ефективні інститути державного управління, належне політичне і законодавче представництво територій у системі державної влади України, демократичне функціонування органів місцевого самоврядування та захист інтересів громадян.

ІІ. ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Економіці України – якісне зростання!

Головною метою економічного реформування Партія вважає нарощування та реалізацію потужного науково-технологічного потенціалу національної економіки, вихід України на лідируючі позиції у світовому розподілі праці, відвоювання унікальних ніш для національної продукції у структурі міжнародної торгівлі, зростання інноваційної складової вітчизняної промисловості на базі створення виробництв шостого технологічного укладу.

Партія проголошує наступні програмні пріоритети:

У науково-технологічній політиці:

• категорична відмова від залишкового принципу фінансування науки та освіти;

• забезпечення законодавчих умов для створення ефективного національного ринку наукових розробок;

• чітке визначення державних пріоритетів науково-технологічної політики, які забезпечуватимуть українським підприємствам конкурентні переваги та відповідне спрямування цільових бюджетних та приватних капіталовкладень;

• стимулювання розвитку високотехнологічного виробництва з високою часткою інтелектуальної праці і створення національного інноваційного середовища;

• законодавче врегулювання захисту інтелектуальної власності.

В інвестиційній політиці:

• створення дієвої системи внутрішнього інвестування – вироблення та впровадження нової амортизаційної політики, яка б задовольняла потреби вітчизняних підприємств у власних інвестиціях;

• впровадженя системи «технологічних кредитів» на основі державно-приватного партнерства у банківській сфері для стимулювання активності малого та середнього високотехнологічного бізнесу;

• створення суспільних фондів розвитку в кожному регіоні України з подальшою трансформацією у потужні інвестиційні проекти;

• побудова інвестиційної інфраструктури, що компенсуватиме недоліки ринкових механізмів та нестабільність системи прав власності;

• продовження реформування права державної та акціонерної власності з метою створення ефективної системи корпоративного управління.

У податковій політиці:

• створення стабільного і прозорого податкового законодавства країни;

• зменшення кількості податків, об’єднання податків, що мають тотожну податкову базу;

• зменшення податкового тягаря шляхом зниження ставок податку на прибуток і податку на додану вартість;

• впровадження диференцьованого ПДВ;

• спрощення процедур реєстрації та оподаткування малого і середнього бізнесу;

• надання податкових стимулів підприємствам лише відповідно до державних інвестиційних та інноваційних програм, що забезпечить їм цільовий і прозорий характер;

• зниження податків на заробітну плату для суттєвого збільшення платоспроможного попиту населення та підвищення рівня життя громадян;

• перенесення центру ваги оподаткування з заробітної плати на прибуток, з бідних на багатих, введення диференційованого податку на надвисокі доходи, коштовну приватну нерухомість, транспортні засоби тощо;

• пільгове оподаткування частини прибутку комерційних банків, що отримана від кредитування реального сектора економіки;

• заохочення, у тому числі податкове, банків щодо фінансування програм соціального захисту населення: оплату навчання, охорону здоров’я, будівництво житла тощо.

У бюджетній політиці:

• реформування міжбюджетних відносин між центром і регіонами на принципах уточнення та розмежування їхніх прибуткових і видаткових повноважень;

• формування місцевих бюджетів переважно за рахунок власної доходної бази;

• встановлення відрахувань до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків та зборів;

• реструктуризація системи оподаткування з урахуванням пріоритетності наповнення соціальних статей державного і місцевих бюджетів;

• створення системи бюджетного індикативного планування на середньострокову перспективу (3-5 років);

• систематизація і координація чинного законодавства з метою правового забезпечення програм відновлення і розвитку фінансово-економічного потенціалу регіонів країни;

• встановлення критеріїв прозорості використання коштів, при порушенні яких регіон втрачає право на фінансову підтримку.

У системі трудових відносин:

• створення системи ефективного політичного і соціального захисту інституту праці;

• перехід до погодинної оплати праці;

• відновлення роботи «соціальних ліфтів» - приведення розміру заробітної плати у відповідність до рівня кваліфікації робітника;

• активне застосування інструментів правового і господарчого арбітражу у вирішенні трудових конфліктів.

У промисловій політиці:

• впровадження механізмів стимулювання внутрішнього попиту неінфляційними методами;

• дієва підтримка галузей - “локомотивів” економічного зростання;

• зняття з бази оподаткування коштів, що спрямовуються підприємствами на технологічну модернізацію, наукові розробки та інноваційні програми;

• розвиток економічного співробітництва і науково-технологічної кооперації з країнами СНД та поглиблення інтеграції України до європейського співтовариства.

У регіональній промисловій політиці:

• структурна перебудови економіки регіонів з огляду на необхідність формування та пріоритетного розвитку т. зв. «точок зростання»;

• відновлення єдиних технологічних ланцюгів у виробництві на основі внутрішньо - та міжрегіональної кооперації;

• розвиток територіально-промислових комплексів і міжрегіональної економічної взаємодії;

• реконструкція та модернізація виробничих фондів міст, особливо в індустріальних мегаполісах;

• створення високотехнологічних і наукомістких підприємств здатних випускати конкурентоспроможну продукцію;

• створення мережі технологічних парків та інших інноваційних структур;

• формування регіональних галузевих науково-технічних комплексів;

• створення у регіонах належної матеріальної бази для професійної перепідготовки кадрів.

В аграрній політиці:

• державна підтримка конкурентоспроможного на вітчизняному та зовнішніх ринках національного агровиробництва на базі створення заснованих на добровільних кооперативних засадах великих високомеханізованих сільськогосподарських підприємств;

• створення інституційних передумов для залучення фінансового капіталу в аграрне виробництво;

• впровадження системи міжрегіональних аграрних бірж і сільськогосподарських ринків;

• організаційне вдосконалення та технологічне оновлення переробних, агросервісних і торговельних підприємств, що обслуговують сільське господарство, та інтегрованих структур з переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.

• надання ефективних правових і адміністративних можливостей для організації нових ефективних форм господарювання на селі;

• ширше застосування можливостей оренди і земельної застави;

• впровадження програми державної підтримки для приватних господарів і фермерів у веденні господарства і організації закупівель та доставці на ринки сільгосппродукції;

• встановлення партитету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;

• беззастережне збереження права власності українського народу на землю, надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

ІІІ. ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальна держава – солідарне суспільство – захищена людина!

Партія оголошує концепцію Нової соціальної політики – засновану на ідеях підтримки і розвитку кожного громадянина, реалізації положення Конституції, яким людина проголошується найціннішим надбанням української держави.

• Держава має прийняти цілісну Соціальну доктрину: забезпечення робочі місця і гідний заробіток для усіх працездатних громадян, гарантування тим, хто не може забезпечувати себе реальної грошової допомоги у встановленому Законом України порядку надання і розмірі.

• Створення єдиної системи соціального страхування.

• Перехід до моделі економіки з дорогою робочою силою.

• Масове впровадження безперервної освіти. Створення стимулів щодо підвищення кваліфікації, перекваліфікації, набуття додаткових навичок і знань для усіх категорій населення. Заохочення роботодавців щодо впровадження та фінансування освітніх і кваліфікаційних програм для працівників.

• Реформування системи освіти з урахуванням того, що у сучасному світі знання є основою конкурентоспроможності держави. Якість освіти та система державного замовлення мають відповідати потребам нової економіки.

• Розвиток інформаційного суспільства, подолання цифрової нерівності.

• Реалізація політики здорового способу життя.

• Запобігання поглибленню розколів у суспільстві. Курс на громадянську інтеграцію. Припинення спекуляції на проблемах і питаннях, які розколюють суспільство.

Основним завданням Партія вважає відстоювання соціальних прав і гарантій громадян України.

Наші пріоритети у соціальній політиці -

• забезпечення державної підтримки соціально найвразливіших верств населення. Через створення нових робочих місць зменшувати безробіття, а не утримувати безробітних;

• встановлення на законодавчому рівні розміру мінімальної зарплати і пенсії, не нижчих від реального прожиткового мінімуму;

• індексація заробітної плати та пенсій відповідно до зростання споживчих цін і реальних темпів інфляції;

• скасування всіх необґрунтованих пільг та привілей, створення більш справедливої адресної системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення.

Освітня політика:

• залучення масштабних інвестицій в нові освітні технології;

• форсований розвиток системи безперервної освіти, популяризація освіти як базової складової національного способу життя;

• створення умов для рівноправного доступу до отримання навчальних послуг для усіх громадян України;

• розвиток вузівської науки, створення сприятливих можливостей для участі студентів у науково-дослідних та виробничих програмах, які фінансуються як державою, так і різними фондами, приватним капіталом;

• розробка та запровадження загальнонаціональної програми, спямованої на підвищення якості і престижу математичної та технічної освіти;

• створення спеціалізованих навчальних закладаів і відкриття факультетів для підготовки фахівців для шостого технологічного укладу, насамперед – у галузі нано- та біотехнологій, інформаційних технологій, сучасного матеріалознавства та електроніки;

• реалізація проекту «електронного університету» та програм компютерізації навчання у середній та вищій школі;

• відродження професійно-технічної освіти на технологічній базі ХХІ століття, підвищення її соціального престижу;

• виведення захисту соціальних і трудових прав професорсько-виклодацького складу на рівень європейських стандартів;

• забезпечення об’єктивного висвітлення в навчальних програмах і підручниках процесів суспільного розвитку, історичних подій і діячів, недопущення суб’єктивістського викривлення у цій справі.

Охорона здоров‘я:

• забезпечення гарантованої якості і доступності базових видів медичної допомоги для усіх громадян;

• впровадження здорового способу життя як пріоритету державної політики в сфері охорони здоров’я;

• гнучке поєднання безкоштовної та страхової форм медичного обслуговування;

• розвиток сімейної медицини, гідна оплата праці сімейного лікаря та оптимізація згідно з цим завданням структури медичних закладів;

• сприяння розбудові спортивно-оздоровчої інфраструктури, у тому числі – при підприємствах, створення належних умов праці.

Політика зайнятості:

• підготовка та реалізація загальнонаціональної програми створення нових робочих місць;

• формування регіональних та загальнодержавних інформаційних баз даних попиту та пропозиції на ринку праці з метою його приведення у відповідність до актуальних завдань сучасної економіки;

• правове закріплення державних гарантій першого робочого місця для молодих спеціалістів та останнього рабочого місця для людей старшого віку, які продовжують працювати, зокрема – в зв’язку з підвищенням пенсійного віку;

• всебічний розвиток регіональних систем професійної підготовки та перепідготовки кадрівз урахуванням особливостей різних територій.

Захист прав працівника і споживача:

• створення дієвої законодавчої бази, спрямованої на захист прав працівників як у приватному, так і в державному секторах;

• розвиток акціонерної форми власності як механізму залучення працівників до управління підприємствами;

• відродження ефективного контролю держави за дотриманням норм безпеки праці і охорони здоров’я на підприємствах усіх форм власності. Безпека людини-трудівника – безумовний пріоритет Партії;

• створення законодавчої бази для захисту вітчизняного споживача від неякісних товарів, несумлінної конкуренції та монопольних цін;

• повне скасування дозвільної системи, перехід на фактичні перевірки відповідності якості товарів та послуг вимогам стандартів та законів. Реформа пенсійної системи

• введення в дію трирівневої пенсійної системи: поєднання солідарної і накопичувальної систем та добровільного пенсійного страхування. Людина має право самостійно визначати свій рівень пенсійного доходу;

• недопущення заборгованості з виплати пенсій;

• встановлення розміру пенсій в залежності від трудового внеску;

• створення державних та недержавних пенсійних фондів, забезпечення дієвого державного контролю за приватними інститутами пенсійного обслуговування;

• ініціювання програми мобілізації фінансових резервів у накопичувальній системі пенсійного забезпечення;

• створення умов для реалізації страхових принципів у пенсійному забезпеченні, залучення до пенсійного страхування банківських установ та страхових компаній.

Підтримка сім’ї та молоді:

• реалізація загальнонаціональної програми, спрямованої на розширення та забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ям;

• розробка програми з підтримки материнства і дитинства;

• створення багаторівневої системи адресної допомоги багатодітним сім’ям та родинам, що виховують дітей з особливими потребами;

• розширення практики надання пільгових житлових кредитів молодим сім’ям;

• відродження масового фізкультурного руху і розвитку українського спорту, що сприятиме оздоровленню молодого покоління і покращанню міжнародного іміджу та авторитету України;

• впровадження системи молодіжного обміну з іншими країнами світу.

Комунальна сфера:

• проведення комунально-житлової реформи, спрямованої на децентралізацію комунально-господарських служб, зниження їх ресурсовитратності та покращення якості послуг;

• створення національної мережі інформаційно-рарахункових центрів, які забезпечуватимуть прозорість відношень між державою, комунальними службами та громадянами у сфері послугЖКГ і полегшать контроль за обігом коштів у цій сфері, введення єдиної квитанції розрахунку за комунальні послуги;

• поступове і коректне введення механізмів конкуренції на ринку соціальних послуг;

• встановлення для комунальних служб чітко визначених стандартів щодо якості послуг, які надаються користувачам;

• проведення розрахунків населення за житлово-комунальні послуги у відповідності до якості наданих послуг.

IV. КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

Єдність – у розмаїтті, а не уніфікації!

Культура і духовність повинні стати базовими і системоутворюючими чинниками утвердження солідарного громадянського суспільства та інтеграції регіонів, представників усіх народів і етнорегіональних груп, що мешкають в Україні, в єдину політичну націю.

Партія декларує принципи нової культурної політики:

• категоричне неприйняття залишкового принципу у ставленні до проблем культури, зміна моделі фінансування науки, культури та освіти, перерозподіл коштів на користь регіональних і місцевих бюджетів у цих галузях

• формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, полікультурності і політичної коректності;

• сприяння культурній рівноправності всіх народів і регіонів з урахуванням їхньої історичної, ціннісної та мовної різноманітності;

• протидія нав’язуванню моноетнічної формули громадянського і державного розвитку, мовної та культурної уніфікації. Реальне забезпечення конституційного права на вільне користування рідною мовою в усіх сферах державного і суспільного життя, недопущення будь-якої дискримінації на мовному ґрунті для всіх націй і народностей, які проживають в Україні.

Відновлення і розвиток культурної інфраструктури:

• реалізація програм, спрямованих на відродження та всебічний розвиток літератури і мистецтва, місцевих театрів, мережі бібліотек, клубів;

• відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, театрів, будинків творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих таборів та культурно-оздоровчих центрів у регіонах;

• формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які мають стати осередками гармонійного розвитку всіх культур, що існують у нашій країні;

• послідовне формування єдиної політичної нації в Україні при збереженні особливостей і традицій кожної національної групи, що входить до неї. Партія буде неухильно дотримуватися конституційних гарантій для національних меншин, розвитку їх культурної автономії.

Для гармонізації конфесійних відносин і активізації ролі духовних цінностей у житті суспільства Партія:

• сприятиме міжконфесійному діалогу в українському суспільстві;

• забезпечуватиме рівні можливості для діяльності усіх конфесій у кожному регіоні;

• домагатиметься невтручання державних органів у справи релігійних організацій;

• дотримуватиметься принципу узгодження загальнонаціональних та релігійних інтересів у процесі становлення мережі релігійних організацій в Україні;

• сприятиме розвитку релігійно-інституційної інфраструктури етноконфесійних спільнот;

• протидіятиме проникненню в Україну деструктивних культів.

V. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Національна безпека – гарантія державного суверенітету!

Партія наполягає на оновленні концепції національної безпеки України з урахуванням таких пріоритетів:

Правова та економічна безпека людини:

• встановлення жорсткої відповідальності за порушення конституційних прав громадян;

• модернізація системи трудових відносин на засадах соціального партнерства;

• суворий контроль держави за дотриманням стандартів умов праці та забезпечення соціальних гарантій працівникам на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності;

• активна підтримка діяльності недержавних організацій із захисту прав громадян;

• створення ефективної правової бази для боротьби з корупцією та економічною злочинністю.

Екологічна безпека:

• спільне проведення державними і громадськими природоохоронними структурами регулярних місцевих моніторингів щодо екологічної ситуації та безпеки з обов’язковим оприлюдненням їхніх результатів;

• вирішення комплексу медичних, соціальних і науково-технологічних проблем, пов‘язаних з Чорнобильською катастрофою та питаннями безпечної експлуатації об‘єктів атомної енергетики загалом;

• створення загальнонаціональної системи аналізу та прогнозування внутрішніх і зовнішніх екологічних загроз, пов‘язаних як з природними чинниками, так і з антропогенним впливом на навколишнє середовище;

• надання пріоритету в інвестуванні екологічно безпечним та енергозберігаючим проектам і технологіям. Оборонна та військова сфера:

• оптимізація кількісних і якісних параметрів Збройних сил України, оптимальних за чисельністю, оснащених сучасною військовою технікою і озброєннями, всебічно забезпечених, здатних виконувати конституційний обов’язок – надійно захищати недоторканість рубежів Вітчизни, її незалежність та суверенітет;

• формування військово-промислової політики, структурна перебудова оборонно-промислового комплексу країни, здатні забезпечити модернізацію систем озброєнь і військової техніки;

• розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточних озброєнь;

• перехід до професійної армії та контрактних форм проходження військової служби з урахуванням фінансових можливостей держави;

• прискорення реформування інших силових структур (Прикордонної служби, Служби безпеки України, правоохоронних органів);

• створення справедливої системи соціального захисту військовослужбовців, працівників правоохоронних оррганів.

VІ. УКРАЇНА – РІВНОПРАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПАРТНЕР І РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР

Завжди відстоювати національні інтереси!

Повноцінне включення України в систему глобальних зв‘язків вимагає чіткого дотримання базових принципів зовнішньої політики України:

• реалістичності, твердості та послідовності у відстоюванні національних інтересів;

• активності та ініціативності у виробленні спільних міжнародних проектів;

• відкритості та передбачуваності позиції держави у питаннях, що стосуються національниї безпеки;

• послідовне дотримання норм міжнародного права, принципів позаблоковості та військового нейтралітету;

• захист національних інтересів української держави і громадян України за кордоном.

Основні рівні міжнародної співпраці:

• При проведенні європейського курсу забезпечити перехід від переважно сировинно-орієнтованого експорту в країни ЄС до торгівлі вітчизняною готовою продукцією високих переділів;

• Підтримка забалансованих і довірливих відносин з США та інтенсифікація економічного і науково-технлогічного співробітництва з новими претендентами на лідерство в світі, насамперед – з країнами БРІК.

• Створення сприятливого міжнародного іміджу України, формування необхідних інформаційних та правових умов для просування вітчизняних товарів на зовнішні ринки через активну і виважену участь України в роботі ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, СНД, ЕврАзЕс, міжнародних економічних, торговельних та інших організацій.

***

Україна і український народ мають велику історію і багаті традиції, потужний потенціал і широкі перспективи, які можна реалізувати лише за умов ідейного, політичного, економічного і соціального оновлення.

Ми закликаємо всіх, хто виступає за прагматизм, відповідальність та чесність в політиці, підтримати прагнення нашої партії всебічно модернізувати українську державу.

Наша програма є реальним шляхом до головної мети – побудови демократичної, процвітаючої, сучасної України, в якій гідно почуватиме себе кожна людина.

«НОВА ПОЛІТИКА» - 

ПАРТІЯ НОВОГО ЧАСУ,

НОВИХ ІДЕЙ,

НОВОЇ УКРАЇНИ!

Розробка та пiдтримка сайту: