Статут

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НОВА ПОЛІТИКА"

м. Київ – 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Політична партія “НОВА ПОЛIТИКА” (надалі - Партія) здійснює свою діяльність на підставі Конституції, Закону України «Про політичні партії в Україні» інших законодавчих та нормативно-правових актів, цього Статуту та Програми Партії.

1.2. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.3. Метою діяльності Партії є реалізація політичної волі членів Партії шляхом участі у виборах та через інші законні засоби формування органів державної влади і місцевого самоврядування відповідно до Програми Партії. 1.4. Партія діє на засадах колегіальності, добровільності, рівноправності та законності.

1.5. Партія є юридичною особою, може відкривати рахунки у банківських установах, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Політвиконкомом Партії. Символіка Партії реєструється у встановленому Законом порядку.

1.6. Повна та скорочена назва Партії. Повна назва Партії: Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА». Скорочена назва Партії: «НОВА ПОЛІТИКА».

1.7. Місцезнаходження центральних органів Партії - м. Київ.

2. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ.

2.1. Членом Партії може бути громадянин України, незалежно від його національності, релігійних переконань, статі, соціального та майнового стану, належності до громадських організацій, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Статут Партії та підтримує Програму Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та реалізації Програми Партії і не є членом будь-якої іншої політичної партії.

2.2. Членство в Партії є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку. Порядок вступу до Партії, зупинення та припинення членства в Партії, права та обов'язки членів Партії, вимоги до членів Партії встановлюються цим Статутом.

2.3. Вступ до Партії здійснюється на добровільних засадах, індивідуально на підставі особистої письмової заяви кандидата, яка подається до керівного органу місцевої, регіональної організації Партії, Політвиконкому Партії чи З’їзду Партії.

2.4. Рішення щодо прийняття громадянина України в члени Партії ухвалюється відповідним рішенням керівного органу місцевої, регіональної організації Партії, Політвиконкому партії чи З’їзду Партії. Строк розгляду заяви про вступ в Партію не може бути більшим 30 (тридцяти) днів з моменту її подання. Якщо заява особи, яка вступає в Партію, не була розглянута у встановлений строк, заявник має право звернутися із заявою про прийом в Партію до керівного органу організації Партії вищого рівня або до керівного органу Партії.

2.5. Членство в Партії засвідчується посвідченням члена Партії, зразок якого затверджується Політвиконкомом партії.

2.6. Членами Партії не можуть бути:

- судді;

- працівники прокуратури;

- працівники органів внутрішніх справ;

- співробітники Служби безпеки України;

- військовослужбовці;

- працівники органів державної податкової служби;

- особи, що відносяться до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

- інші особи, членство яких у політичних партіях обмежено Конституцією України та законами України.

2.7. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної дискримінації, порушенням прав і свобод громадянина.

2.8. Припинення членства в Партії відбувається:

- за власним бажанням;

- внаслідок припинення громадянства України;

- внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

- внаслідок відмови від проходження переобліку або його не проходження у встановлений термін;

- внаслідок виключення з Партії.

2.9. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви за місцем обліку до відповідного керівного органу місцевої, регіональної організації Партії, Політвиконкому партії чи З’їзду Партії.

Членство в Партії припиняється з дати, вказаної в поданій заяві, однак не пізніше дня реєстрації такої заяви.

2.10. Припинення членства в Партії внаслідок припинення громадянства України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії відбувається з дати настання відповідної події.

2.11. За рішенням Політвиконкому може проводитись переоблік членів Партії, її окремих партійних осередків. Порядок проведення переобліку визначає Політвиконком Партії. Припинення членства в Партії внаслідок не проходження переобліку настає з часу реєстрації заяви про відмову в проходженні переобліку або з часу закінчення переобліку.

2.12. Член Партії за порушення Статуту Партії та невиконання рішень керівних органів Партії, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії притягується відповідною організацією Партії, керівним органом організації Партії вищого рівня або Політвиконкомом Партії до відповідальності у вигляді партійного стягнення (попередження, догана, сувора догана), або виключається з Партії.

2.13. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на відповідних Зборах організації Партії, керівного органу організації Партії вищого рівня або Політвиконкому Партії.

2.14. Рішення про виключення з Партії приймається двома третинами голосів присутніх на відповідних Зборах організації Партії, керівного органу організації Партії вищого рівня або Політвиконкому Партії. Рішення про притягнення до відповідальності члена Партії, який є членом керівного органу Партії, приймається тим органом, членом якого він є, або керівним органом Партії вищого рівня. У разі входження члена Партії до складу декількох керівних органів, рішення про притягнення його до партійної відповідальності приймає керівний орган вищого рівня.

2.15. Рішення про виключення з членів Партії доводиться до особи, яку виключили з Партії, у письмовій формі шляхом відправлення рекомендованого листа. Датою повідомлення виключеної особи вважається дата відправки рекомендованого листа.

2.16. Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту його прийняття. Припинення членства в Партії має безпосереднім наслідком припинення членства особи в керівних та інших статутних органах Партії, до складу яких цю особу було обрано, або звільнення з займаної посади, на яку особу було призначено рішенням керівних органів організації Партії або керівних органів Партії. Звільнений з посади керівник зобов'язаний у тижневий термін передати уповноваженій Політвиконкомом особі всі документи, в т.ч. реєстраційні організації Партії, печатку та штампи організації Партії, а також будь-які інші документи, що належать організації Партії та знаходились у користуванні звільненої особи.

2.17. Особа, виключена з Партії, має право оскаржити рішення протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття рішення про виключення з членів Партії, шляхом подання скарги до керівного органу організації Партії вищого рівня, а в разі прийняття рішення про виключення з членів Партії Політвиконкомом Партії до Політичної Ради Партії. В разі задоволення скарги особи, яку виключили з Партії, рішення про виключення з членів Партії скасовується відповідним органом, що розглядав скаргу.

2.18. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції України та Законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі, шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Партії, де він перебуває на обліку. Членство в Партії зупиняється з дати, вказаної в заяві. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Партії, де особа перебувала на обліку до зупинення членства в Партії. У члена Партії, якого було поновлено, зберігається партійний стаж.

2.19. Члена партії, якого було обрано за списками Партії депутатом відповідно до законодавства України, може бути відкликано та достроково припинено його депутатські повноваження в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.20. Член Партії має право:

- брати участь у статутній діяльності Партії;

- безпосередньо брати участь у розробленні і реалізації партійної політики;

- вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;

- брати участь у реалізації проектів та заходів Партії;

- звертатися до керівних органів партії із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії;

- обирати та бути обраним до керівних органів Партії, подавати пропозиції до партійних організацій щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

- бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

- на підставі заяви за власним бажанням вийти зі складу відповідного керівного органу організації Партії чи Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;

- сплачувати членські внески та матеріально, в будь-якій формі та у спосіб, підтримувати партію;

- припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням.

2.21. Член Партії зобов'язаний:

- дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;

- сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;

- виконувати рішення керівних органів Партії, а також керівних органів організації Партії, на обліку в яких він знаходиться;

- дотримуватись норм партійної дисципліни;

- брати участь у роботі організації Партії, керівних органах організації Партії, керівних органах Партії, до яких його було обрано;

- дбати про зміцнення впливу Партії та її авторитету у суспільстві;

- дотримуватись норм суспільної моралі та етики;

- в разі обрання Народними депутатом України або депутатом органів місцевого самоврядування, увійти до складу фракції Партії (або фракції виборчого блоку, до складу якого входить Партія) та коаліції (до складу якої входить фракція Партії або фракція виборчого блоку, до складу якого входить Партія);

- зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ.

3.1. Організаційну Структуру Партії складають центральні органи Партії, а також первинні, місцеві, регіональні організації Партії.

3.2. До центральних органів належать: З’їзд Партії, Голова Партії, Політична Рада Партії, Політвиконкомом Партії, Контрольно-ревізійна Комісія Партії.

3.3. До первинних організацій Партії належать організації Партії, які можуть бути створені за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії у межах території села, селища, міста або частини їх території.

3.4. До місцевих організацій Партії належать: районні, районні у місті, міські організації Партії.

3.5. До регіональних організацій Партії належать: обласні, міста Києва, міста Севастополя, а також Автономної Республіки Крим організації Партії.

3.6. Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

- керівні органи організацій Партії вищого рівня;

- керівні органи Партії.

Партійні організації використовують назву Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії.

4. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ.

4.1. Керівними центральними органами Партії є З’їзд Партії, Голова Партії, Політична Рада Партії та Політвиконком Партії.

4.2. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії. Черговий З’їзд Партії скликається Головою Партії, Політичною Радою Партії не рідше ніж один раз на три роки. Позачерговий З’їзд Партії може бути скликаний: Головою Партії, Політичною Радою Партії або Політвиконкомом Партії — самостійно або на вимогу не менше ніж 1/3 регіональних організацій Партії.

4.3. Делегати на З’їзд обираються на конференціях регіональних організацій Партії. Повноваження делегатів зберігаються до наступного чергового З’їзду Партії, якщо інше рішення не буде прийнято на З’їзді Партії або відповідною конференцією, яка обрала делегата.

4.4. Норму представництва на З’їзді можуть встановлювати Голова Партії, Політична Рада Партії та Політвиконком Партії. Організацію проведення З’їзду здійснює Політвиконком Партії. Політвиконком Партії повідомляє про дату та місце проведення З’їзду, попередній порядок денний і доводить ці відомості до усіх регіональних організацій Партії не пізніше, ніж за тиждень до дати проведення З’їзду Партії.

4.5. З'їзд є повноважним, якщо на ньому присутні більше 2/3 делегатів З'їзду. На З'їзді Партії мають право бути присутні запрошені особи, що не є делегатами та не мають права голосу.

4.6. Засідання З’їзду веде Голова Партії, або призначена ним особа. У випадку відсутності Голови Партії З'їзд веде особа обрана З'їздом.

4.7. Рішення З'їзду Партії приймається простою більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді.

4.8. З’їзд Партії повноважний вирішувати всі питання діяльності Партії, в т.ч.:

- обирає Голову Партії строком на 3 (три) роки;

- визначає кількісний склад Політичної Ради Партії з урахуванням п. 4.11. цього Статуту. Обирає до складу Політичної Ради членів Партії, крім тих, які входять за посадою, строком на 3 (три) роки та може відкликати їх;

- визначає кількісний склад Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії, обирає її членів строком на 3 (три) роки та відкликає їх;

- затверджує Статут і Програму Партії, вносить зміни та доповнення до них;

- обирає заступників Голови Партії;

- затверджує звіти Політичної Ради Партії та Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії;

- визначає політику Партії, основні напрямки її діяльності, її мету та завдання;

- висуває кандидата на пост Президента України або визначається щодо підтримки іншого кандидата, висуває кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

- приймає рішення про утворення різного роду об’єднань, в т.ч. і для участі у виборах або про вихід з них, а також надає Голові Партії або іншому представнику Партії повноваження щодо укладання відповідних угод та про їх розірвання;

- затверджує передвиборчу програму Партії;

- приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України на підставі подання Політичної Ради Партії;

- делегує частину своїх повноважень Політичній Раді Партії;

- звертається з пропозиціями до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державного, політичного, соціально-економічного та суспільного життя України;

- затверджує порядок денний З'їзду, регламент З'їзду, утворює робочі органи З'їзду;

- ухвалює заяви, звернення, резолюції із загальнополітичних питань;

- розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Партії, посадових осіб Партії;

- скасовує рішення Голови Партії та Політичної Ради Партії;

- ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії, розпоряджається у цьому випадку майном та коштами Партії;

- розглядає будь-які інші питання в межах своєї компетенції. У разі необхідності З'їзд може проводитись в кілька етапів.

4.9. Голова Партії є вищою посадовою особою Партії та її політичним лідером, який здійснює загальне керівництво діяльністю Партії.

4.10. Голова Партії:

- здійснює загальне керівництво Партією;

- вносить на З‘їзд Партії, а в період між З‘їздами – до Політичної Ради Партії подання щодо кандидатур на посади заступників Голови Партії та членів Політичної ради Партії;

- вносить на З‘їзд Партії подання щодо членів Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії;

- очолює Політичну Раду Партії;

- входить до складу Політвиконкому Партії за посадою;

- скликає засідання Політичної Ради Партії та головує на них;

- може скликати засідання, в т.ч. позачергові, Політвиконкому Партії;

- координує діяльність Політичної Ради Партії та Політвиконкому Партії;

- представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, як в Україні, так і за її межами, а також з фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

- укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії;

- робить заяви та звернення від імені Партії;

- видає довіреності від імені Партії;

- здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії;

- має право призупинити виконання рішення будь-якої комісії Партії, Політвиконкому Партії з наступним зверненням до Політичної Ради Партії;

- має право на залучення зовнішніх аудиторів для проведення незалежного аудиту діяльності Партії;

- підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, інші документи Партії;

- затверджує розподіл функціональних обов’язків між заступниками Голови Партії;

- може відкривати рахунки в банківських установах, має право підпису банківських документів, в т.ч. платіжних доручень, а також будь-яких інших документів фінансово-господарської діяльності Партії.

- може делегувати свої обов’язки або їх частину іншим керівним особам Партії.

- має інші повноваження, передбачені цим Статутом, Програмою Партії, а також іншими внутрішніми положеннями та документами Партії. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З'їздом Партії.

4.11. У період між З’їздами (або їх етапами) вищим керівним органом Партії є Політична Рада Партії. До складу Політичної Ради Партії за посадою входять: Голова Партії, заступники Голови Партії, голови або уповноважені представники регіональних (по одному від регіону) організацій, Голова Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії, члени Партії, яких було обрано народними депутатами України. До складу Політичної Ради Партії можуть бути обрані З’їздом Партії й інші члени Партії.

4.12. Засідання Політичної Ради Партії скликається Головою Партії, Політвиконкомом Партії не рідше одного разу на 6 (шість) місяців. Засідання Політичної Ради Партії також може бути скликано на вимогу не менше ніж 1/3 її членів.

Засідання Політичної Ради Партії є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу.

4.13. Засідання Політичної Ради Партії веде Голова Партії, а в разі відсутності Голови Партії — його заступник.

4.14. Рішення Політичної Ради Партії приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів Політичної Ради Партії. В разі розподілу голосів порівну голос головуючого є вирішальним.

4.15. До повноважень Політичної Ради Партії належить:

- право скликання чергового та позачергового З’їзду Партії, визначення питань порядку денного, дати та місця його проведення, встановлення норми представництва делегатів від регіональних організацій;

- обрання та відкликання Заступників Голови Партії у період між З’їздами з наступним затвердженням таких змін на З’їзді Партії;

- визначення пріоритетів у поточній діяльності Партії;

- ухвалення політичних рішень (заяв, звернень, резолюцій з актуальних політичних питань);

- розробка стратегії діяльності Партії;

- розробка заходів, спрямованих на виконання рішень З’їзду Партії;

- координація діяльності регіональних організацій Партії;

- прийняття рішень про заснування у встановленому законом порядку друкованих, електронних та аудіовізуальних засобів масової інформації;

- у період між З’їздами (або їх етапами) прийняття рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

- прийняття рішень про входження народних депутатів України - членів Партії до депутатських фракцій (груп, об’єднань) у Верховній Раді України;

- обрання Політвиконкому Партії та Голови Політвиконкому Партії, визначення кількісного складу Політвиконкому Партії;

- затвердження річного бюджету Партії та заслуховування звіту Політвиконкому Партії про його виконання;

- розгляд проекту Програми Партії та змін до неї, проекту змін до Статуту Партії, а також проекти його нових редакцій. Розгляд проектів окремих галузевих, регіональних та інших програм Партії;

- створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії;

- здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії.

4.16. У період між З'їздами Партії (або їх етапами), та засіданнями Політичної Ради Партії, діяльністю Партії керує Політвиконком Партії, кількісний склад якого встановлюється Політичною Радою Партії. До складу Політвиконкому Партії входять: Голова Партії за посадою, заступники Голови Партії, Голова Політвиконкому, Голова депутатської фракції Партії у Верховній Раді України, у разі створення такої фракції, Голова Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії - за посадою. До складу Політвиконкому Партії за рішенням Політичної Ради Партії можуть бути обрані й інші члени Партії.

4.17. Засідання Політвиконкому Партії скликаються Головою Партії, Головою Політвиконкому Партії не рідше одного разу на три місяці і є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів Політвиконкому Партії.

4.18. Засідання Політвиконкому Партії веде Голова Партії або Голова Політвиконкому Партії.

4.19. Рішення Політвиконкому Партії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Політвиконкому Партії його членів. В разі розподілу голосів порівну голос головуючого є вирішальним.

4.20. До повноважень Політвиконкому Партії належить:

- організація виконання рішень З’їзду Партії та Політичної Ради Партії;

- призначення позачергових Конференцій (Зборів), первинних, місцевих та регіональних організацій Партії;

- організація скликання чергового та позачергового З’їзду Партії;

- утворення та ліквідація первинних, місцевих та регіональних організацій Партії;

- затвердження голів первинних, місцевих та регіональних, організацій Партії – обраних на відповідних Конференціях (Зборах);

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів організацій Партії всіх рівнів, керівних осіб організацій Партії всіх рівнів, в т.ч. голів та заступників первинних, місцевих та регіональних організацій Партії;

- призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів та заступників первинних, місцевих та регіональних організацій Партії;

- скасування рішень керівних органів та керівних осіб, в т.ч. голів та заступників первинних, місцевих та регіональних організацій Партії;

- вирішення питань щодо володіння, користування та розпорядження майном, в т.ч. нерухомим, та коштами Партії;

- затвердження внутрішніх документів Партії (інструкції, положення тощо);

- створення робочих органів з основних напрямків діяльності Партії;

- сприяння діяльності народних депутатів України та членів Уряду - членів Партії, координація їх діяльності;

- формування проекту порядку денного З’їзду Партії, встановлення норм представництва на З’їзд (черговий, позачерговий), визначення строків їх проведення;

- організація та проведення З'їздів Партії;

- прийняття у члени Партії, виключення з членів Партії та призупинення членства в Партії;

- організація системи обліку членів Партії;

- організація підготовки кадрів Партії;

- забезпечення фінансової діяльності Партії, контроль за поточним виконанням річного бюджету;

- ухвалення заяв, звернень, резолюцій з актуальних політичних питань;

- затвердження зразків печаток, штампів, бланків, інших реквізитів Партії, партійної картки (членського квитка), а також символіки Партії;

- затвердження Положення про сплату членських внесків;

- надання права підпису фінансових документів, договорів, господарських договорів та інших правочинів;

- прийняття рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів Партії;

- організація загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів;

- інформаційно-аналітичне, правове, методичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності Партії, її керівних органів, первинних, місцевих та регіональних організацій Партії, практичне забезпечення виконання рішень керівних органів Партії;

- вирішення інших питань діяльності, в т.ч. господарської, Партії, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії або Політичної Ради Партії.

4.21. Голова Політвиконкому Партії:

- здійснює окремі представницькі функції у взаєминах з органами державної влади, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, іншими юридичними і фізичними особами;

- в межах повноважень Політвиконкому Партії має право робити заяви, підписувати документи від імені Партії;

- скликає засідання Політвиконкому Партії, організує їх підготовку та головує на них;

- у межах, визначених Політичною Радою Партії та Політвиконкомом Партії, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;

- має право підписувати фінансового – господарські документи, господарські та інші договори від імені Партії, довіреності від імені Партії, банківські документи в т.ч. банківські платіжні доручення, відкривати поточні та інші рахунки Партії в фінансових, в т.ч. банківських установах;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Партії;

- здійснює будь-які інші необхідні та законні дії щодо забезпечення нормальної роботи Політвиконкому Партії.

4.22. Контрольно-ревізійні органи Партії складаються з Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії та контрольно-ревізійних комісій регіональних організацій Партії. Повноваження та порядок діяльності контрольно-ревізійних комісій визначається Положенням про Контрольно-ревізійні комісії Партії, яке затверджується Політичною Радою Партії.

4.23. Вищим контрольно-ревізійним органом Партії є Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії, що контролює та перевіряє статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її організацій, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики, здійснює керівництво контрольно-ревізійними комісіями регіональних організацій Партії.

4.24. Голова та заступник Голови Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії обираються з числа її членів на засіданні Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії на термін не більше ніж 3 (три) роки.

4.25. Засідання Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії правомочне за умови участі у ньому більше ніж половини її кількісного складу.

4.26. Рішення Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії приймаються більшістю голосів від її складу.

4.27. Для здійснення своїх повноважень Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії безперешкодно отримує від організацій Партії всіх рівнів, керівних органів та посадових осіб Партії інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності будь-якої організації Партії.

4.28. Член Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії не може входити до складу інших органів Партії, крім випадків, передбачених цим Статутом.

4.29. Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна З'їзду Партії.

4.30. Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням центральних керівних органів Партії, Голови Партії, за зверненнями організацій Партії.

4.31. Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає звернення організацій Партії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання.

4.32. Голова та члени Центральної Контрольно-ревізійної комісії Партії мають право брати участь у Конференціях, Зборах, засіданнях керівних органів Партії, керівних органів організацій Партії всіх рівнів із правом дорадчого голосу.

4.33. Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії для вивчення окремих питань в межах своєї компетенції дає доручення головам первинних, місцевих та регіональних організацій Партії, які є обов'язковими до виконання.

5. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

5.1. Регіональна організація Партії об’єднує районні, міські та районні у містах організації Партії згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

5.2. Регіональна організація Партії створюється за рішенням Політвиконкому Партії і реєструється відповідними органами Міністерства юстиції України.

5.3. Регіональна організація Партії може мати права юридичної особи. Регіональна організація Партії набуває статусу юридичної особи у випадку прийняття відповідного рішення Політвиконкомом Партії та з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Регіональна організація Партії у випадку набуття нею права юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політвиконкомом Партії.

5.4. Регіональна організація Партії повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, керувати місцевими організаціями Партії, співпрацювати з громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів Партії.

5.5. Керівними органами регіональної організації Партії є Конференція, Правління та Голова регіональної організації Партії.

5.6. Вищим керівним органом регіональної організації Партії є Конференція, а в період між Конференціями – Правління регіональної організації Партії. Конференція скликається Правлінням не менше одного разу на рік. Правлінням регіональної організації Партії встановлюється норма представництва, дата та місце проведення Конференції. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів Партії регіональної організації Партії станом на перше число місяця, в якому проводиться засідання Правління регіональної організації Партії. Конференція регіональної організації Партії може бути скликана за рішенням Політвиконкому Партії. Конференція повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів.

5.7. Конференція регіональної організації Партії:

- обирає строком на 3 (три) роки Голову регіональної організації Партії;

- визначає кількісний склад Правління та контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії, обирає їх членів строком на 3 (три) роки та відкликає їх;

- заслуховує звіти керівних органів регіональної організації Партії та приймає щодо них відповідні рішення;

- висуває кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня;

- приймає рішення про виключення з виборчого списку регіональної організації Партії кандидатів у депутати відповідного рівня згідно діючого законодавства;

- обирає делегатів на З'їзд Партії;

- може делегувати частину своїх повноважень Правлінню регіональної організації Партії;

- вирішує інші питання діяльності регіональної організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії та рішенням керівних органів Партії.

5.8. У період між Конференціями, їх етапами (у випадку якщо Конференція проводиться у декілька етапів) керівництво діяльністю регіональної організації Партії здійснює Правління регіональної організації Партії. До складу Правління регіональної організації Партії за посадою входять: голова регіональної організації Партії, заступники голови регіональної організації Партії, голова контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії, керівник депутатської фракції (групи) Партії у відповідній раді, голови районних, районних у містах та міських організацій Партії.

5.9. Правління регіональної організації Партії проводить свої засідання не менше одного разу на квартал за ініціативою Голови регіональної організації Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Правління регіональної організації Партії або на вимогу Політвиконкому Партії. Головує на засіданні Правління регіональної організації Партії Голова або, у разі його відсутності, один із заступників Голови регіональної організації Партії за його дорученням.

5.10. Правління регіональної організації Партії повноважне розглядати питання, якщо на його засіданні присутні більше половини членів Правління регіональної організації Партії. Рішення Правління регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Правління.

5.11. До повноважень Правління регіональної організації Партії належить:

- обрання зі свого складу заступників Голови регіональної організації Партії строком на 3 (три) роки та їх відкликання;

- організація підготовки і проведення Конференції регіональної організації Партії;

- забезпечення зв’язків регіональної організації Партії з керівними органами Партії;

- організація участі регіональної організації Партії у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів первинної, районної, районної у місті та міської організації Партії та її керівних осіб в межах адміністративної території регіональної організації;

- скасування рішень керівних органів та керівних осіб районних, районних у містах і міських організацій Партії, а також керівних органів та керівних осіб первинних організацій Партії;

- делегування частини своїх повноважень Голові регіональної організації Партії;

- утворення районних, районних у містах і міських організацій Партії;

- виконання інших повноважень, які не належать до виключної компетенції Конференції регіональної організації Партії.

5.12. У період між Конференціями регіональної організації Партії, їх етапами і засіданнями Правління регіональної організації Партії керівництво регіональною організацією Партії здійснює Голова регіональної організації Партії.

5.13. Голова регіональної організації Партії та його заступники є керівними особами відповідної регіональної організації Партії.

5.14. Голова регіональної організації Партії:

- реалізує програмні документи Партії, рішення керівних органів Партії, Конференцій і Правління регіональної організації Партії;

- розробляє, затверджує поточні плани роботи регіональної організації Партії та організує їх виконання;

- скликає засідання Правління регіональної організації Партії;

- затверджує рішення про створення місцевої організації Партії;

- здійснює поточне керівництво регіональною організацією Партії;

- представляє регіональну організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

- здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної організації Партії;

- у разі своєї відсутності доручає виконання обов’язків одному із своїх заступників;

- видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, договорів від імені регіональної організації Партії;

- подає на розгляд Правління регіональної організації Партії для обрання кандидатури заступників Голови регіональної організації Партії;

- здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.15. Заступники Голови регіональної організації Партії виконують свої функції згідно із затвердженим Головою розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови регіональної організації Партії заступники Голови регіональної організації Партії вико

6. РАЙОННІ, МІСЬКІ, РАЙОННІ У МІСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

6.1. Районна, міська, районна у місті організація Партії утворюється і діє на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті) та об’єднує первинні організації, розташовані на зазначеній території. У випадках, коли на території району, міста, району міста не утворено первинних організацій, районна, міська, районна у місті, організації діють на засадах первинної організації.

6.2. Районна, міська, районна у місті організація Партії створюється за рішенням Правління регіональної організації Партії або Політвиконкому Партії.

6.3. Районна, міська, районна у місті організація Партії реєструється відповідним органом Міністерства юстиції України.

6.4. Районна, міська, районна у місті організація Партії може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Правління регіональної організації партії з дозволу Політвиконкому Партії після її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Районна, міська, районна у місті організація Партії, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політвиконкомом Партії.

6.5. Районна, міська, районна у місті організація Партії повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії.

6.6. Керівними органами районної, міської, районної у місті організації Партії є Конференція (Збори), Правління та Голова районної, міської, районної у місті організації Партії.

6.7. Вищим керівним органом районної, міської, районної у місті організації Партії є Конференція (Збори), які скликаються Правлінням не менше одного разу на рік.

Норма представництва, дата та місце проведення Конференції (Зборів) встановлюються Правлінням районної, міської, районної у місті організації Партії.

Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів партії станом на перше число місяця, в якому проводиться засідання Правління районної, міської, районної у місті організації Партії.

Конференція (Збори) районної, міської, районної у місті організації Партії можуть бути скликані рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня або Політвиконкомом Партії.

Конференція (Збори) повноважні розглядати питання, якщо на ній присутні більше, ніж половина обраних делегатів, або членів Партії, які перебувають на обліку в районній, міській, районній у місті організації Партії (коли та існує на правах первинної організації Партії). Рішення Конференції (Зборів) районної, міської, районної у місті організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них делегатів або учасників Конференції (Зборів).

6.8. Конференція (Збори) районної, міської, районної у місті організації Партії:

- обирає строком на 3 (три) роки Голову районної, міської, районної у місті організації Партії;

- визначає кількісний склад Правління районної, міської, районної у місті організації Партії, обирає її членів строком на 3 (три) роки та відкликає їх;

- заслуховує звіти керівних органів районної, міської, районної у місті організації Партії, щодо яких приймає відповідні рішення;

- обирає делегатів на Конференцію організації Партії вищого рівня;

- висуває кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови, у порядку визначеному чинним законодавством України;

- може делегувати частину своїх повноважень Правлінню районної, міської, районної у місті організації Партії;

- приймає рішення про виключення з виборчого списку районної, міської, районної у місті організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад, у порядку визначеному чинним законодавством України;

- вирішує інші питання діяльності районної, міської, районної у місті організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії.

6.9. У період між Конференціями (Зборами), їх етапами керівництво районною, міською, районною у місті організацією Партії здійснює Правління районної, міської, районної у місті організації Партії. До складу Правління за посадою входять Голова районної, міської, районної у місті організації Партії, заступники голови районної, міської, районної у місті організації Партії, керівник партійної депутатської фракції (групи) у Раді відповідної територіальної одиниці, а також інші члени Партії, обрані Конференцією (Зборами) районної, міської, районної у місті організації Партії з числа членів Партії, які перебувають на обліку в відповідній районній, міській, районній у місті організації Партії.

6.10. Правління районної, міської, районної у місті організації Партії проводить свої засідання не менш ніж один раз на чотири місяці та повноважне розглядати питання, якщо на його засіданні присутні більше половини від його складу. Рішення Правління районної, міської, районної у місті організації Партії приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів

Правління районної, міської, районної у місті організації Партії. Засідання

Правління районної, міської, районної у місті організації Партії скликаються головою районної, міської, районної у місті організації Партії або, у разі його відсутності, одним з його заступників, або за ініціативою не менше однієї третини членів Правління районної, міської, районної у місті організації Партії. Засідання Правління може бути скликано Політвиконкомом Партії.

Головує на засіданнях Правління районної, міської, районної у місті організації Партії голова районної, міської, районної у місті організації Партії або, у разі його відсутності, один із заступників голови районної, районної у місті, міської організації Партії за його дорученням.

6.11. До повноважень Правління районної, міської, районної у місті організації Партії належить:

- обрання з числа своїх членів строком на 3 (три) роки заступників голови, та їх відкликання;

- координація діяльності первинних організацій Партії;

- організація роботи районної, міської, районної у місті організації Партії в період між Конференціями;

- розробка та виконання перспективних і поточних планів своєї роботи;

- організація участі районної, міської та районної у місті організації Партії у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних Рад, сільських, селищних та міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

- формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів;

- скликання Конференції (Зборів) районної, міської та районної у місті організації Партії;

- визначення норми представництва делегатів на Конференції (Зборах) районної, міської, районної у місті організації Партії, місця і дати її проведення;

- затвердження рішення про створення первинної організації Партії (в тому числі сільської, селищної, міської (міста районного значення));

- прийняття рішення про ліквідацію первинної організації партії (в тому числі сільської, селищної, міської (міста районного значення));

- скасування рішень первинних організацій Партії, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Конференції (Зборів).

6.12. Голова районної, міської, районної у місті організації Партії та його заступники є керівними особами відповідної районної, міської, районної у місті організації Партії.

6.13. Голова районної, міської, районної у місті організації Партії:

- здійснює загальне керівництво районною, міською, районною у місті організацією Партії;

- організовує виконання рішень керівних органів районної, міської, районної у місті організації Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

- здійснює оперативне управління майном та коштами організації Партії;

- подає для обрання на засіданні Правління кандидатури своїх заступників;

- розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

- звітує про діяльність Правління на Конференції (Зборах);

- без доручення представляє районну, міську, районну у місті організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами;

- у разі відсутності доручає виконання своїх обов’язків одному із своїх заступників;

- видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, договорів від імені районної, районної у місті, міської організації Партії;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників районної, міської, районної у місті організації Партії;

- здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

6.14. Районна, міська, районна у місті організація Партії ліквідується за рішенням Конференції (Зборів) за поданням Правління регіональної організації Партії або за рішенням Політвиконкому Партії.

7. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

7.1. Первинна організація Партії створюється і діє в межах населеного пункту за місцем проживання або іншою зручною для членів Партії та не забороненою законом ознакою.

7.2. Рішення про створення та ліквідацію первинної організації Партії приймає Правління районної, міської, районної у місті організації Партії.

7.3. Первинна організація Партії не є юридичною особою.

7.4. Вищим органом первинної організації Партії є Збори первинної організації Партії.

7.5. Збори первинної організації Партії є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній організації Партії.

7.6. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній організації Партії.

7.7. Збори первинної організації Партії:

- визначають напрями діяльності первинної організації Партії;

- обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки Голову первинної організації Партії;

- заслуховують звіт Голови первинної організації Партії;

- обирають делегатів на Конференцію (Збори) районної, міської, районної у місті організації Партії;

- мають право вносити кандидатури для розгляду на Конференцію (Збори) районної, міської, районної у місті організації Партії для обрання делегатами на Конференцію відповідної регіональної організації Партії;

- вирішують інші питання діяльності первинної організації Партії, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

7.8. Голова первинної організації Партії є керівною особою первинної організації Партії.

7.9. Голова первинної організації Партії несе персональну відповідальність за забезпечення її роботи, зокрема:

- здійснює загальне керівництво первинною організацією Партії;

- скликає Збори первинної організації Партії та головує на цих Зборах, підписує їх рішення;

- звітує про свою діяльність на Зборах;

7.10. Первинна організація Партії ліквідується за рішенням Правління районної, міської, районної у місті організації Партії, Правління регіональної організації Партії, Політвиконкому Партії.

8. ПАРТІЙНІ ФРАКЦІЇ

8.1. Члени Партії - депутати, обрані до представницьких органів усіх рівнів, утворюють депутатські фракції та групи. Кожен член Партії, який є депутатом, зобов’язаний увійти до складу фракції (групи) Партії за умови її існування і виконувати в ній рішення Партії.

8.2. Члени фракції (групи) обирають Голову фракції (групи). Голова фракції (групи) в місцевих та регіональних представницьких органах влади входить до складу Правління відповідної організації Партії.

8.3. В разі, якщо кількість депутатів-членів Партії недостатня для утворення фракції (групи) Партії відповідно до вимог регламенту представницького органу, рішення про входження депутатів-членів Партії до іншої фракції (групи) приймається Політвиконкомом Партії — для народних депутатів України, або Правлінням відповідної організації Партії — для депутатів усіх інших рівнів.

9. МАЙНО І КОШТИ ПАРТІЇ

9.1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, орендувати необхідне для діяльності рухоме та нерухоме майно.

9.2. Партія та організації Партії є неприбутковими організаціями.

9.3. Майно та кошти Партії використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу, надання матеріальної допомоги членам Партії та на інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту та іншим документам Партії.

9.4. Порядок використання коштів та іншого майна Партії визначається відповідними Положеннями, затвердженими Політвиконкомом Партії.

9.5. Партія та організації Партії, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу, в т.ч. матеріальну відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.

9.6. Джерелами коштів і майна Партії є:

- членські та добровільні внески членів Партії;

- добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

- майно, придбане за власні кошти;

- пасивні доходи;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

9.7. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

9.8. Партія веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

10.1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З'їздом Партії. Одночасно З'їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії, а також призначає ліквідаційну комісію.

10.2. У разі ліквідації Партії її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.3. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності її керівних органів, всіх організацій Партії та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії.

10.4. Діяльність будь-якої організації Партії припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

11.1. Зміни і доповнення до цього Статуту та Програми Партії вносяться З'їздом Партії більшістю голосів делегатів.

11.2. Про зміни, внесені до Статуту та Програми Партії, інформуються органи держаної реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.

Розробка та пiдтримка сайту: